A.O. ”Asociaţia pentru Politica Externă” (APE) anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director executiv

294

A.O. ”Asociaţia pentru Politica Externă” (APE) anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director executiv.

Sarcinile de bază:

 • Reprezintă Asociația în relațiile cu statul, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, alte persoane juridice și fizice;
 • Acționează în numele Asociației fără mandat special, reprezentând interesele ei în relațiile cu autoritățile publice, instituțiile judiciare, bancare, alte instituții publice și/sau private;
 • Asigură derularea în bune condiții a programelor Asociației în cadrul strategiilor aprobate de Consiliul de administrare;
 • Gestionează patrimoniul Asociației în conformitate cu statutul și legislația națională.

Atribuții și responsabilități:

 • Asigură executarea deciziilor Consiliului de administrare al Asociației și coordonează realizarea următoarelor activități/acțiuni:
 • Elaborarea și implementarea politicilor, strategiilor și proiectelor Asociației;
 • Definitivarea bugetului și planului de activitate anuale al Asociației;
 • Prezentarea rapoartelor de activitate și financiare ale Asociației;
 • Elaborarea termenilor de referință a proiectelor;
 • Menținerea comunicării curente cu donatorii și beneficiarii proiectelor;
 • Mediatizarea activităților proiectelor Asociației;
 • Întocmirea rapoartelor narative și a rapoartelor financiare conform cerințelor sponsorilor și finanțatorilor.
 • Exercitarea atribuțiilor sale de serviciu în conformitate cu statutul Asociației și legislației în vigoare;
 • Organizarea rațională a activității Asociației conform planului de activitate;
 • Calitatea materialelor elaborate și prezentarea lor în termenii stabiliți;
 • Consultarea suficientă a actorilor implicați,
 • Mediatizarea activităților și proiectelor, evitând a se aduce prejudicii intereselor, obiectivelor și activităților Asociației;
 • Instruirea continuă a competențelor profesionale ale angajaților;

Cerințe de față de candidat/ă:

Studii: superioare, masterat în drept internațional sau european, relații internaționale, politici europene, sau echivalent

Experiența profesională: minimum 10 ani

Cunoștințe:

 • Cunoașterea politicilor și strategiilor naționale în materie de politică externă și integrare europeană,
 • Managementul proiectelor și fundraising,
 • Fluență în cel puțin o limbă modernă (engleză, franceză, germană),
 • Aptitudini clare de operare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: gestiune (management), analiză și sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, respect, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Pentru depunerea dosarului este necesar de:

 • CV-ul actualizat (în română sau engleză);
 • O scrisoare de intenție (maxim o pagină, în limba română).

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică office@ape.md cu subiectul „Poziție vacantă – Director Executiv APE”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 6 Martie, ora 17.00.

Pentru informații suplimentare, contactează: Asociația pentru Politica Externă APE, str. A.Șciusev 64, Chișinău MD-2012, Republica Moldova. Tel. +373 22 21 09 86, www.ape.md